Là một sáng kiến toàn cầu nhằm thực hiện hóa cam kết góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn của tập đoàn Nestlé, Chương trình “Giáo dục dinh dưỡng học đường – Nestlé for Healthier Kids” đã được triển khai từ tháng 10 năm 2012 với sự hợp tác giữa Viện Dinh Dưỡng – Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế và Nestlé Việt Nam.

Xem thêm