Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng cho người lớn  
  Đánh giá và phân loại
Tình trạng dinh dưỡng cho người lớn


T
heo WHO thì thừa cân là tình trạng vượt quá cân nặng so với chiều cao còn béo phì là tình trạng tích lũy mỡ thái quá không bình thường một cách cục bộ hay toàn thể của lipid trong các tổ chức mỡ tới mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Có nhiều chỉ số có thể dùng để đánh giá tình trạng thừa cân - béo phì. Trên cộng đồng, để đánh giá mức độ thừa cân - béo phì, người ta thường dùng chỉ số khối cơ thể BMI = W (kg)/  (m) dựa theo bảng phân loại sau:
Ghi chú:

W (Weight): Cân nặng tính theo ki lô gam (kg)

H (Heigth): Chiều cao tính theo mét (m)