Tổng số câu hỏi: 15 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 900 giây
Chuyên đề 03
Vai trò của chất béo (Lipid)?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Vitamin nào tan trong nước?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?