Tổng số câu hỏi: 4 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 240 giây
Phòng chống bệnh giun sán
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ dẫn đến nhiễm giun


Nhiễm giun gây tác hại gì?


Làm gì để phòng, chống nhiễm giun?


Tại sao trẻ em dễ bị nhiễm giun?