Tổng số câu hỏi: 4 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 240 giây
Rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt
Sau khi tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động thể lực khác, bạn nên:


Rèn luyện thể lực cần chú ý nguyên tắc nào?


Những hoạt động nào sau đây nên hạn chế?


Những hoạt động nào sau đây nên làm thường xuyên?