Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 08
Khi đến trường em nên tham gia những hoạt động nào?


Tháp vận động có ý nghĩa như thế nào?


Những hoạt động nào em nên thực hiện 2 – 3 lần/1 tuần?


Ở nhà em nên làm những việc gì?


Căn cứ vào nghĩa của Tháp vận động, em rút ra điều gì sau đây?


Vận động hàng ngày mang lại lợi ích gì cho em?


Hoạt động nào em nên hạn chế?


Những loại hình vận động nào sau đây nên thực hiện hàng ngày?


Em hãy chỉ ra đáp án SAI?


Em hãy cho biết cần phải lưu ý gì khi vận động?