Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Bài 07
Ở nhà em nên làm những việc gì?


Tháp vận động có ý nghĩa như thế nào?


Em hãy cho biết cần phải lưu ý gì khi vận động?


Những hoạt động nào em nên thực hiện 2 – 3 lần/1 tuần?


Hoạt động nào em nên hạn chế?


Khi đến trường em nên tham gia những hoạt động nào?


Căn cứ vào nghĩa của Tháp vận động, em rút ra điều gì sau đây?


Vận động hàng ngày mang lại lợi ích gì cho em?


Em hãy chỉ ra đáp án SAI?


Những loại hình vận động nào sau đây nên thực hiện hàng ngày?