Tổng số câu hỏi: 2 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 120 giây
Bài 07
Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?