Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Bài 07
Căn cứ vào nghĩa của Tháp vận động, em rút ra điều gì sau đây?


Tháp vận động có ý nghĩa như thế nào?


Em hãy cho biết cần phải lưu ý gì khi vận động?


Vận động hàng ngày mang lại lợi ích gì cho em?


Những hoạt động nào em nên thực hiện 2 – 3 lần/1 tuần?


Khi đến trường em nên tham gia những hoạt động nào?


Những loại hình vận động nào sau đây nên thực hiện hàng ngày?


Em hãy chỉ ra đáp án SAI?


Hoạt động nào em nên hạn chế?


Ở nhà em nên làm những việc gì?