Tổng số câu hỏi: 3 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 180 giây
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây:


Hãy chỉ ra một nhóm thực hành ĐÚNG nhất trong 3 nhóm thực hành sau đây nhằm bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm?


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây: