Tổng số câu hỏi: 3 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 180 giây
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây:


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây:


Hãy chỉ ra một nhóm thực hành ĐÚNG nhất trong 3 nhóm thực hành sau đây nhằm bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm?