Quy định học sinh tiểu học được vượt lớp: Cần có thời gian đánh giá toàn diện Dù được đánh giá là tiến bộ, phù hợp với định hướng giáo dục phát triển năng lực phẩm chất của người học tuy nhiên quy định này cần thêm thời gian và hướng dẫn cụ thể.
Làm thế nào để 70.000 giáo viên lớp 1 sử dụng sách giáo khoa mới hiệu quả? Khoảng 70.000 giáo viên lớp 1 trên toàn quốc sẽ tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới, chương trình do địa phương phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức.
Giáo viên được học để sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới Công tác tập huấn do địa phương chủ động phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức thực hiện trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Lần đầu tiên có sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm Học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ lần đầu tiên học Hoạt động trải nghiệm như môn bắt buộc, có sách giáo khoa riêng.
Học sinh có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ sẽ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học Đó là một trong nhiều nội dung của Dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến để thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ban hành...