Cách phòng tránh ngã ở trẻ em và cách sơ cấp cứu  Nguồn: Những điều cần biết về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình.