Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 04
Những chất dinh dưỡng nào sau đây cung cấp năng lượng cho cơ thể?


Những người sau đây, ai có nhu cầu năng lượng cao nhất?


Một gam chất bột đường (Glucid) cung cấp mấy Kcal?


Theo em bác đầu bếp được xếp vào mức độ hoạt động thể lực nào?


Nhu cầu năng lượng phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?


Một gam chất béo (Lipid) cung cấp mấy Kcal?


Một gam chất đạm (Protein) cung cấp mấy Kcal?


Trong các nhóm tuổi sau, Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của nhóm nào là cao nhất (khi so sánh cùng mức hoạt động thể lực, cùng giới)?


Nhu cầu năng lượng khuyến nghị của bạn nam và bạn nữ bằng tuổi sẽ?


Cơ thể con người cần năng lượng để cung cấp cho hoạt động hoặc quá trình nào sau đây?